Choose Your Language English (US) | मराठी

Achievement's


SSC Results

Year Result
March 2019 78.12%
March 2018 100%
March 2017 100%
March 2016 100%
March 2015 90%
March 2014 100%


Top 4 rankers in SSC 2019

Name Percentages
Rohan Sanjay Joil 82.40%
Shital Babaji Ghadi 78.00%
Shubham Sandip Parab 75.80%
Manish Anand Kadam 73.60%

Top 4 rankers in SSC 2018

Name Percentages
Pankaj Prakash Munagekar 86.40%
Rutik Vasant Joil 86%
Karishma Prabhakar Mangaonkar 83.80%
Sayali Suryakant Kadam 83.60%